Kapitał własny

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Kapitał własny

Kapitał własny – to wartości wniesione do przedsiębiorstwa przez jej właścicieli oraz środki uzyskane w trakcie jego działalności. Zgodnie z.art. 28 ust.1 pkt 10 ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, wycenia się w wartości nominalnej.

Na kapitał własny składa się:

a) kapitał podstawowy;

b) należne wpłaty na kapitał podstawowy;

c) udziały własne;

d) kapitał zapasowy;

e) kapitał z aktualizacji wyceny;

f) pozostałe kapitały rezerwowe;

g) zysk (strata) z lat ubiegłych;

h) zysk (strata) netto;

i) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Ad a). Kapitał podstawowy.

Kapitał podstawowy zależy od rodzaju spółki. W spółkach kapitałowych (akcyjnych i z o.o.) jest to kapitał w wielkości określonej w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego i wpisanej do rejestru sądowego. Natomiast kapitał podstawowy w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych nie podlega rejestracji gdyż przepisy prawa nie określają jego wielkości.

Ad b).Należne wpłaty na kapitał podstawowy.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy to z wyjątkiem spółek z o.o. należne, lecz jeszcze niewniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego. W spółkach z o.o. wszystkie wkłady muszą być wniesione przez wspólników przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki potwierdzone oświadczeniem członków zarządu.


Ad c).Udziały (akcje) własne.

Udziały (akcje) własne to udziały nabyte w sytuacjach wskazanych w K.s.h. (§ 200 ust.1). 

Ad d).Kapitał zapasowy.

Kapitał zapasowy w spółkach akcyjnych tworzony jest obowiązkowo na podstawie K.s.h. (art. 396 § 1), do czasu gdy osiągnie on co najmniej wysokość 1/3 kapitału zakładowego. Przeznacza się na niego 8% zysku netto za rok obrotowy. W spółkach z o.o. tworzy się ten kapitał na podstawie umowy spółki. Natomiast spółki osobowe nie mają obowiązku tworzenia kapitału zapasowego.


Ad e).Kapitał z aktualizacji wyceny.

Kapitał z aktualizacji wyceny występuje on w spółkach, które dokonały aktualizacji środków trwałych lub prowadzą ewidencję bilansową długoterminowych aktywów finansowych według cen rynkowych.


Ad f).Pozostałe kapitały rezerwowe .

Pozostałe kapitały rezerwowe tworzone są w zasadzie tylko w spółkach akcyjnych na pokrycie określonych w statucie strat lub wydatków oraz w spółkach z o.o. Z dopłat wspólników. W pozostałych spółkach oraz w przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, w związku z brakiem obowiązku, pozostałe kapitały rezerwowe nie są tworzone. 

Ad g). Zysk (strata) z lat ubiegłych to niepodzielony zysk netto lub nierozliczona strata z lat ubiegłych.


Ad h).Zysk (strata) netto.

Zysk (strata) netto przez spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wykazywany jest za bieżący rok obrotowy, tj. po pomniejszeniu wyniku finansowego o podatek dochodowy. Natomiast spółki cywilne i osobowe spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek wykazują bez pomniejszania go o podatek dochodowy (brutto).

Ad i).Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego to wypłacone w ciągu roku zaliczki na poczet zysku. W jednostkach prowadzonych przez osoby fizyczne kwoty wypłacone w trakcie roku obrotowego właścicielowi pomniejszają kapitał podstawowy.

Kapitał własny jest relatywnie droższy w stosunku do kapitału obcego, jednak stanowi najbardziej stabilną podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa i decyduje w dużym stopniu o płynności finansowej. Kapitał własny charakteryzuje się brakiem konieczności spłaty, brakiem obowiązku wypłaty dywidendy, swobodą wykorzystania, nieograniczonym czasem spłaty, brakiem uprzywilejowania w kwestiach zwrotu. To właściciel kapitału własnego a nie wierzyciele wpływają na decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie.

Zobacz także interesujące frazy:

  • kapitał własny i obcy;

  • kapitał własny banku;

  • kapitał własny przedsiębiorstwa;

  • kapitał własny bilans;

  • kapitał własny definicja;

  • kapitał fundusz własny.